คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์/คัมภีร์เบ็ดเสร็จ (๑๑๒ ข้อ)


คัมภีร์เบ็ดเสร็จ ๑๑๒ ข้อ

ต่อไปนี้เป็นวิธีนานาคำนวณแล้วพยากรณ์ เป็นสมุดคู่มือของโหรมาแต่โบราณ
เรียกคัมภีร์เบ็ดเสร็จบ้าง ประมวลบ้าง ได้เรียบเรียงข้อความไว้ตามลำดับของเดิม เมื่อผู้
ศึกษาโหราศาสตร์ จะได้เห็นตำราตามระเบียบของเก่าโดยบริบูรณ์ แต่เมื่อดูตามประเภท
การพยากรณ์แล้ว ก็ออกจะสับสนกันอยู่ และเพื่อจะให้การค้นหาบทพยากรณ์ตามประเภท
ที่ปรารถนาได้โดยง่าย ข้าพเจ้าจึงทำสารบาญแสดงประเภทของการพยากรณ์ไว้ในเบื้องต้น
ข้อความในตำรานั้นดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าใคร่รู้ว่าพระเคราะห์ตัวใดเป็นตนุ ให้นับแต่พระจันทร์ในดวงกำเนิด
ไปหาพฤหัสบดี ได้เท่าใดตั้งไว้ แล้วให้นับแต่พระพฤหัสบดีไปหาลัคนา ได้เท่าใดเอา
มาคูณเลขที่ตั้งไว้นั้น แล้วเอา ๗ หาร เศษเป็นตนุเศษแล

ถ้า ๑ เป็นตนเศษ จะได้เป็นพระยา ๒ เป็นตนุจะมีสมบัติมาก ทำอันใดๆ
ก็ดี จะเรียนพระธรรมหรือเป็นหมอก็ดีทั้งนั้นแล ๓ เป็นตนุ ค้าขายดี เป็นทหารก็ดี
๔ เป็นตนุ จะรู้ธรรมดี เป็นช่างก็ดีแล ๕ เป็นตนุ เป็นสงฆ์จะได้เป็นราชาคณะ ๖
เป็นตนุ หนหลังจะได้เป็นใหญ่มีสมบัติมาก ๗ เป็นตนุ เป็นช่างก็ดี ทำราชการก็ดี
เหมือนกัน

(๒) สิทธิการิย ถ้าจะทายดวงชะตากำเนิด ท่านให้เอาวันเดือนปีเกิดของเจ้า
ของชะตามาประสมเข้าเป็นมูลเกนทร์ตราไว้
แล้วตั้งจุลศักราชกำเนิดลง เอามูลเกนทร์บวกเข้า เอา ๑๒ คูณ เอา ๗
หาร ได้เศษเป็นราศีตราไว้ฐานกลาง
แล้วตั้ง ๘๕๒ ลง เอามูลเกนทร์บวกเข้า เอา ๑๒ คูณ เอา ๗ หาร
ได้เศษเป็นลิบดาตราไว้ที่ฐานต่ำ

แล้วให้ทายตามราศี องศา ลิบดา ดังต่อไปนี้

๏ ถ้าราศี องศา ลิบดา ศูนย์ทั้งฐาน ท่านว่าจะเข็ญใจนักจนชั้นผ้าจะ
นุ่งจะหาปิดกายก็ทั้งยากแล
๏ ถ้าเศษ ๑, ๓ เป็นราศี ท่านว่าผู้นั้นชอบเป็นพ่อค้าจึงดีแล
๏ ถ้าเศษ ๑, ๓ เป็นองศา ท่านว่าผู้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยความรู้วิชา
มาก จึงจะเอาตัวรอดได้
๏ ถ้าเศษ ๑, ๓ เป็นลิบดา ท่านว่าผู้นั้นมักมีศัตรูหิงสา แต่ถ้าว่าจะทำ
อันตรายมิได้แล
๏ ถ้าเศษ ๒, ๔ เป็นราศี ทายว่าผู้นั้นจักกล้าหาญ ทำการสิ่งใดๆ
ประสิทธิเพราะตนเองแล
๏ ถ้าเศษ ๒, ๔ เป็นองศา ท่านว่าผู้นั้นจะมีลูกมาก จะมีวิชาความรู้ดี
ท้าวพระยาเป็นที่พอใจ จะมีทรัพย์สมบัติมาก
๏ ถ้าเศษ ๒, ๔ เป็นลิบดา ท่านว่าผู้นั้นจะมีทรัพย์สมบัติมาก จะมีความ
สุขประกอบไปด้วยข้าทาสหญิงชาย
๏ ถ้าเศษ ๕, ๖ เป็นราศี ท่านว่าผู้นั้นจะมีข้าวของ ทรัพย์สมบัติมาก
บริบูรณ์ไปด้วยข้าทาสหญิงชาย
๏ ถ้าเศษ ๕, ๖ เป็นองศา ท่านว่าผู้นั้นจะไปสารทิศต่างๆ ก็มีผู้ต้อนรับ
และได้ลา๓อันดีแล
๏ ถ้าเศษ ๕, ๖ เป็นลิบดา ท่านว่าผู้นั้นจะประกอบไปด้วยชู้รัก จะเป็น
ที่ชอบใจแก่ท้าวพระยาทั้งหลาย จะได้บรรลุแก่ขุนนางอันวิเศษแล

(๓) ทำโชคปี ท่านให้ตั้งอายุลง เอา ๑๒ คูณ เอา ๖๕ หาร มี
เศษเท่าใดให้ตราไว้ แล้วให้นับแต่หน้าพระ ๑ กำเนิดในดวงชะตาไปเท่าเศษ ถ้าเศษตก
ราศีเมถุน พฤศจิก ตุล มีน ทั้งสี่ราศีนี้ ท่านว่าบริบูรณ์ ดุจดังดวงดาวล้อมพระจันทร์
มีตบะเดชะประเสริฐนัก ถ้าตกราศีเมษ สิงห์ ธนู ชอบทำการอาสา ท้าวพระยาจะได้ยศ
ศักดิ์และลาภมากครัน ถ้าตกราศีมังกร กรกฎ กันย์ ดีงพระวิธุรลำบากนัก มักจะจาก
ถิ่นฐานและเสียทรัพย์แล ถ้าตกราศีพฤษภ กุมภ์ ดังพระฤาสายถอดถอย ศัตรูจะทำ
อุบายให้เสียทรัพย์แล

(๔) ถ้าโชคจันทร็กำเนิด อนึ่งท่านให้ตั้งอายุลง แล้วนับแต่ราศีเมถุนไปถึง
จันทร์กำเนิด ได้กี่ราศีก็เอาบวกเข้ากับอายุ แล้วเอา ๑๒ หาร ได้เศษเท่าใดให้นับแต่
จันทร์กำเนิดไปเท่าเศษ ถ้าถูกอาทิตย์ข้าคนจะหนี ถ้าถูกจันทร์จะเกิดลาภสมบูรณ์ ถ้าถูก
อังคารช้างม้ามากมูล ถ้าถูกพุทธจะไดลาภนารี ถ้าถูกพฤหัสบดีจักต้องราชทัณฑ์หม่นหมอง
ถ้าถูกศุกร์จะได้ยศฐาน์ศักดิ์และดินแดน ถ้าถูกเสาร์จะเกิดโรคร้ายแรง ถ้าถูกราหูจะเกิด
ถ้อยความ ถ้าถูกลัคนาจักได้ลาภบริบูรณ์

(๕) ถ้าจะดูไข้หนัก ท่านให้ตั้งอายุโหราลง เอา ๑๒ หาร เศษนับแต่หน้า
พระพฤหัสบดีกำเนิดไปเท่าเศษ ผิวต้องพระ ๓, ๗ ๘ องค์ใดก็ดี ตายแล นับแต่
หน้าอังคารไป ต้องพระเสาร์ พระราหูตายแล อนึ่งให้นับแต่หน้าพระเสาร์ไปเท่าเศษ
ถ้าต้องพระราหูตายแล อนึ่งให้นับแต่พระราหูไปเท่าเศษ ถ้าต้องลัคน์ต้องจันทร์ตายแล

(๖) ถ้าจะดูเป็นความกัน เราจะชนะหรือแพ้ ให้ตั้งอายุไทยลง เอา ๙
บวก แล้วตั้ง ๒ ฐาน ฐานบนเอา ๔ คูณ ฐานต่ำเอา ๕ คูณ เอา ๗ หาร
ทั้งสองฐาน ถ้าเศษฐานบนมาก เป็นความเราจะชนะ ถ้าเศษฐานต่ำมาก เป็นความเรา
แพ้แล ถ้าเศษเท่ากันทั้งสองฐาน เป็นความจักเสมอกันแล ถ้าเศษบาปเคราะห์ไปที่อื่นจะมี
ลาภ ถ้าเศษสมเคราะห์อยู่กับที่จะมีลาภแล

(๗) ถ้าจะดูโชคพระอาทิตย์จรหรือโชคศรีจรก็ดี ท่านให้ตั้งอายุโหราลง เอา
กำลังพระเคราะห์ทั้ง ๑๐๘ บวก เอา ๑๒ หาร ถ้าได้เศษเท่าใด ให้นับแต่หน้าพระ
อาทิตย์กำเนิดไปเท่าเศษ แล้วกาไว้ ๓กาเป็นละ ๕ ละ ๕ ถ้าพระอาทิตย์จรมาถึง
กาเมื่อใด ก็จะได้ลาภในเดือนนั้นแล

(๘) อนึ่งถ้าจะทำโชคอสีติธาตุ ท่านให้ตั้งอายุโหราลง แล้วเอา ๑๒ หาร
เศษให้นับแต่หน้าราศีพฤษภไปเท่ากับเศษกาไว้ แล้วนับแต่กาไปละ ๕ ละ ๕ เป็นสามกา
ถ้ากาที่หนึ่ง ถูกลัคน์พระเสาร์หรือพระราหู จะได้ลาภแต่เดือน ๕ จนถึงเดือน ๘
ถ้ากาที่สองถูกลัคน์ และพระเสาร์ หรือพระราหู จะได้ลาภแต่เดือน ๙ จนถึงเดือน
๑๒ ถ้ากาที่สามถูกลัคน์ และพระเสาร์ หรือพระราหู จะได้ลาภแต่เดือน ๑ จนถึงเดือน
๔ แล

(๙) อนึ่งถ้าจะดูโชคลาภ ท่านให้ตั้งเกณ ๖๓ ลง เอาอายุโหรมาบวก
แล้วเอา ๑๒ หาร ได้เศษเท่าใด ให้นับแต่หน้าพระอาทิตย์กำเนิดไปเท่าเศษกาไว้ แล้ว
นับแต่กาไปทีละ ๕ ละ ๕ เป็น ๓ กา ถ้าพระอาทิตย์จรมาถึงที่กาไว้เมื่อใด จะ
ได้ลาภในเดือนนั้นแล

(๑๐) อนึ่งถ้าจะทำโชคศรี ท่านให้ตั้งพระเคราะห์ที่เป็นศรีจรสำหรับปีนั้นลง
เอาอายุเจ้าชะตามาบวกเข้า แล้วเอา ๑๒ หาร เศษนับแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษ ถ้าถูก
ลัคน์พระ ๑, ๒, ๓ กำเนิดอย่างใดก็ดี เมื่อพระอาทิตย์จรมาถูกที่กาไว้นั้น จะได้ลาภ
เมื่อนั้นแล ถ้าพระเคราะห์องค์ใดที่เป็นบาปเคราะห์จรมาถูกต้องกันแล้วใหโทษก็ดี ถ้าโชค
ศรีนี้ต้องอยู่ด้วยแล้ว ก็อาจคุ้มโทษร้ายให้เบาลงไปได้ ถ้าพระ ๑ พระ ๒ และพระ
๓ องค์ใดจรมาถูกโชคศรีเดือนใด เดือนนั้นจะมีลาภผลแล

(๑๑) อนึ่งถ้าจะทำโชคเดือน ท่านให้ตั้งอายุโหราลง เอา ๓ บวก
แล้วเอา ๓ คูณ เอา ๑๒ หาร เศษได้เท่าใด ให้นับแต่หน้าพระอาทิตย์กำเนิดไปเท่า
เศษ ตกที่ราศีใดกาไว้ แล้วนับแต่กาไปทีละ ๕ ละ ๕ ถ้าพระอาทิตย์จรมาถึงที่ๆ
กาไว้เมื่อใด จะมีลาภในเดือนนั้น

(๑๒) สิทธิการิย ถ้าจะทำโชคกำปั้นตีตีน ให้ตั้งอายุชำระลง เอาปีเต็ม
แล้วเอา ๓๖ บวก เอา ๓ คูณ ลัพธ์ตั้ง ๒ ฐาน ฐานต่ำเอา ๑๒ หาร เศษ
ให้นับแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษ แล้วกาไว้ แล้วให้นับแต่กาไปทีละ ๕ ละ ๕ ราศี
กาไว้เป็นสามแห่ง ถ้าพระอาทิตย์จรมาถึงกาเมื่อใด ได้ลาภในเดือนนั้นแล

ถ้าจะใคร่รู้ว่าได้ลาภอันใด ให้เอา ๗ หารฐานบน ถ้าเศษ ๑ จะได้ของ
แดง เศษ ๒ จะได้ของขาว เศษ ๓ จะได้ที่แดนเรือกสวนไร่นาและทรัพย์มรดก
เศษ ๔ จะได้สัตว์จตุบาททวิบาท เศษ ๕ จะได้ลาภเพราะผู้เฒ่าผู้แก่และสมณชี
พราหมณ์ เศษ ๖ จะได้ลาภของเหลือง เศษ ๗ จะได้เพราะวิชาตนเอง

(๑๓) อนึ่งให้ตั้งอายุชำระลง เอา ๔ ลบ เอา ๑๒ หาร เศษนับแต่ราศี
พฤษภ ไปเท่าเศษกาไว้ แล้วให้นับแต่กาไปทีละ ๕ ๕ ราศีเป็นสามกา ถ้าพระ
อาทิตย์จรมาถึงเมื่อใด ร้ายเมื่อนั้นแล

(๑๔) อนึ่งให้ตั้งอายุชำระลง เอาแต่ปีเต็ม แล้วนับแต่พระอาทิตย์กำเนิดไป
ถึง พระอาทิตย์จรบวกเข้า เอา ๙ หาร ถ้าเศษ ๒, ๔, ๕, ๖ จะมีลาภ ถ้า
เศษ ๐, ๑, ๓, ๗, ๘ ร้ายนัก

(๑๕) ถ้าจะดูโชคดีและร้ายทั้ง ๒ ทิศ ให้ตั้งอายุลง เอาฤกษ์กำเนิดบวก
แล้วเอา ๓ บวกอีก เอา ๗ หาร ถ้าเศษ ๐, ๑, ๒, ๓ บุตรภรรยาจะพลัด
พราก อนึ่งจะเกิดโรคาพยาธิ อนึ่งว่าจะต้องไปทางไกล ถ้าเศษ ๔, ๕, ๖ จะได้ลาภ
แก้วแหวนเงินทอง ที่ไร่โคนาเรือกสวนเป็นแท้แล

ถ้าเขาถามว่าจะได้ทางทิศใด ถ้าเศษ ๑ ดีร้ายทิศอุดร เศษ ๒ ดีร้าย
ทิศหรดี เศษ ๓ ทิศอีสาน เศษ ๔ ทิศบูรพา เศษ ๕ ทิศอาคเณย์ เศษ ๖
ทิศทักษิณ เศษ ๐ ทั้ง ๘ ทิศแล

(๑๖) อนึ่งให้ตั้งอายุลง เอา ๕ บวก เอา ๑๒ หาร เศษให้นับแต่ราศี
พฤษภไปเท่าเศษกาไว้ แล้วนับแต่กาไปทีละ ๕ ละ ๕ เป็นสามกา พระอาทอตย์โคจร
มาถึงกาเมื่อใด จะทายโทษให้ดูที่กาเหล่านั้น ถ้ากาต้องพระอาทิตย์จะเสียทรัพย์และมิตร
ถ้าว่าต้องลัคน์ต้องจันทร์ จะเกิดโรคพยาธิต่างๆ ถ้ากาถูกพระอังคาร จะทุกข์โศก จะต้อง
ร้องไห้เพราะทรากศพแห่งเขา ถ้าต้องราหูจะเดือดเนื้อร้อนใจแล

(๑๗) อนึ่งตั้งอายุลง เอาเคราะห์รูปบวกแล้วตั้งฐานสอง ฐานบนเอา ๓
คูณ ฐานต่ำเอา ๔ คูณ เอา ๗ หารทั้งทั้งสองฐาน ถ้าออกวันมิตรทั้งสองฐาน ชายก็ดี
หญิงก็ดี จะได้คู่มิตรในปีนั้นเป็นแน่แท้แล

(๑๘) อนึ่งให้ตั้งอายุลง เอา ๒ บวก แล้วนับแต่เมถุนไปกว่าจะถึงลัคนา
กำเนิด ได้เท่าใดเอามาบวกเข้าอีก เอา ๗ หาร เศษนั้นท่านกล่าวตามคาถาว่า
เอกเสสํ ทุกขํ ชาตํ ภริ ปุตตํ วินาสนํ เทฺวเสสํ กายาลํการํ รตนลาภํ ภวิสฺสติ
ตรีนิเสสํ กามนิกฺขมิ จตุเสสํ จ ลาภกํ มหาปูชิตํ ภวิสฺสติ ปญฺจเสสํ จักฺรวตฺติลาโภ
ภวิสฺสติ ฉัฏฐเสสํ ยานกญฺเจว นารีลาภํ ภวิสฺสติ

(๑๙) ถ้าจะใคร่รู้ว่าคนเดินทางจะมาเมื่อไร ให้ตั้งจำนวนเดือนลง เอา ๓๐
คูณ เอาดิถีขึ้นแรมบวก เอา ๗ หาร ถ้าเศษ ๐, ๑ จะมาถึงในเพลานั้นแล ถ้า
เศษ ๒, ๓, ๔ มาถึงกลางทางแล้ว ถ้าเศษ ๕, ๖ อยู่ยังช้า ยังจะไม่มา

(๒๐) ถ้าจะดูคนหนี ให้ตั้งชั้นฉายลง เอา ๓ หาร ถ้าเศษ ๑ มัน
ไปถึงกลางทางแล้ว ให้หาข้างทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกจะได้ ถ้าเศษ ๒ ให้หาข้าง
ทิศทักษิณ และตะวันตกจะได้ ถ้าเศษ ๐, ๑ , ๓ ฝนตกแล้ว ถ้าเศษ ๔, ๕, ๖ ฝนตกในเดือนนั้น
แล

(๒๒) ถ้าจะดูเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายให้ตั้งอายุลง เอาฤกษ์กำเนิดบวก เอาดิถีขึ้น
แรมกำเนิดบวก แล้วเอา ๑๐๘ คูณ เอา ๒๗ หาร ถ้าเศษ ๐ ตายในปีนั้นแล

(๒๓) ให้ตั้งอายุอริลง เอาอายุมรณะคูณ จึงเอาอายุผู้ดูบวกเข้า แล้วเอา
๖๐ คูณอีก เอา ๒๗ หาร เศษนับแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษ ถ้าต้องลัคน์ต้องจันทร์
จะได้ผู้คนข้าไท ข้าวของทั้งปวงยศและศักดิ์ด้วยแล ถ้าต้องพระอาทิตย์ พระอังคารจะ
ฉิบหาย ถ้าต้องพระพุทธจะได้ความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะผู้หญิง ถ้าต้องพฤหัสบดีจะ
ได้เครื่องอลังการอันประเสริฐ ถ้าต้องพระศุกร์จะได้แก้วแหวนเงินทอง ลูกเมียเขาจะเอามา
ให้แต่ไกล ถ้าต้องพระเสาร์จะต้องพันธนาการจำจอง ถ้าต้องพระราหูจะได้ความเดือดร้อน
เพราะลูกเมี แล้วจะเกิดถ้อยความแล

(๒๔) ถ้าจะทำเกนทร์พระอาทิตย์ ให้ตั้ง ๑๕ ลง ให้นับแต่ราศีเมถุนไปถึง
ลัคน์บวก แล้วนับแต่ลัคน์ถึงจันทร์บวก แต่จันทร์ถึงเสาร์บวก แล้วคูณด้วยอายุ จึงเอา
๑๒ หาร เศษนับตั้งแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษ ถ้าต้องลัคน์ต้องจันทร์จะถึงมรณะแล

(๒๕) อนึ่งให้ตั้งอายุลง เอา ๑๑ คูณ เอา ๑๒ หาร เศษนับแต่พระ
๑ กำเนิดไปเท่าเศษกาไว้ แล้วนับแต่กาไปทีละ ๕ ๕ กาไว้เป็น ๓ กา ถ้า
พระอาทิตย์จรมาถึงกาเมื่อใด เดือนนั้นจะได้ลาภแก้วแหวนเงินทองและสัตว์จตุบาท
ทวิบาทแล
 
(๒๖) อนอึ่งให้ตั้งอายุลง เอา ๑๒ คูณ แล้วเอาเดือนบวก เอา ๑๒
หาร เศษนับแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษกาไว้ ถ้ากาต้องลัคน์ต้องจันทร์กำเนิด ทรัพย์สิ่งของ
ซึ่งเสียไปแต่ก่อนนั้น จะได้กลับคืนมาแล ถ้าต้องบาปเคราะห์ พระจันทร์จรมาถึงกาเข้า
จะได้ความเดือดร้อน ถ้าต้องธาตุและอจจ์จะจำเริญสุขเป็นอันมากแล ถ้าต้องอริ วินาสน์
มรณะ จะได้ความยาก จะฉิบหายแล ถ้าต้องพระอาทิตย์จะเป็นหม้ายแล ถ้าต้องพระ
จันทร์จะได้ของกำนัล ถ้าต้องพระอังคารจะเสียตบะเดชะ จะอัปยศแก่ท่านแล ถ้าต้องพระ
พุธจะได้เครื่องยศและบริวารบ้านเมือง ถ้าต้องพระพฤหัสบดีจะเกิดโรค ถ้าต้องพระศุกร์จะ
ได้คู่มิตร ถ้ามิดังนั้นเขาจะให้ข้าวของแก่ตนแล ถ้าต้องพระเสาร์ไฟจะไหม้แล ถ้าต้องพระ
ราหู ศัตรูจะปองร้าย จะได้ความลำบากเพราะผู้อื่น จะเหนื่อยใจจะเสียทรัพย์แล

(๒๗) อนึ่งให้ตั้งอายุลง แล้วนับแต่พระอาทิตย์ในดวงกำเนิดไปถึงพระอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในเวลานั้น ได้เท่าใดบวกด้วยอายุ แล้วตั้ง ๒ ฐาน ฐานบนเอา ๓ คูณ
ฐานต่ำเอา ๔ คูณ แล้วเอา ๗ หารทั้ง ๒ ฐาน ถ้าเศษ เป็นดังนี้


ก็ดี ในเดือนนั้นจะมีลาภแล

(๒๘) อนึ่งตั้งอายุลง เอา ๑๒ คุณ เอา ๓ คูณอีก แล้วเอาขึ้น
แรมบวก ตั้ง ๒ ฐาน ฐานบนเอา ๓ หาร ฐานต่ำเอา ๔ หาร ถ้าเศษดังนี้


จะมีลาภแท้มิมากก็น้อยแล

(๒๙) อนึ่งตั้งอายุลง เอา ๒ ลบ แล้วเอา ๑๒ หาร เศษนับแต่ราศี
พระอาทิตย์ ในดวงกำเนิดไปเท่าเศษกาไว้ แล้วนับแต่กาไปละ ๔ ละ ๔ ถ้าต้องลัคน์
ต้องจันทร์ ลาภจะเกิดในเดือนนั้น ถ้าพระอาทิตย์ยกมาต้องกาเมื่อใด ได้ลาภเมื่อนั้นแล

(๓๐) อนึ่งตั้งอายุลงเอา ๑๒ คูณ แล้วนับแต่พระอาทิตย์กำเนิดไปถึง
พระทิตย์จร ได้เท่าใดบวกเข้ากัน เอา ๙ หาร เศษนับแต่ราศีพฤษภไปเท่าเศษกาไว้
ถ้าพระอาทิตย์ยกมาถึงกาเมื่อใด เขาจะทำการบูชาสักการเมื่อนั้น ถ้าเป็นไข้จะหายในเดือน
นั้นแล

(๓๑) อนึ่งให้ตั้งศักราชกำเนิด เอา ๑๒ หาร เศษบวกด้วยพระเคราะห์
รูป แล้วบวกด้วยอายุ แล้วเอา ๑๒ หาร เศษนับแต่ราศีพฤษภไป ถ้าตกทวารทั้ง
๔ จะได้ลาภเงินทองข้าวของทั้งปวง แล้วจะไดยศฐานาศักดิ์แล

(๓๒) อนึ่งให้ตั้งอายุลง เอา ๙ บวก เอา ๒๗ หาร เศษเป็นฤกษ์
ถ้าพระอาทิตย์จรมาถึงฤกษ์เมื่อใด ได้ลาภเมื่อนั้น ถ้าฤกษ์ต้องลัคน์ต้องจันทร์ก็ดี พระ
เคราะห์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดี จะว่าได้ยศศักดิ์ในปีนั้นเดือนนั้นแล

(๓๓) ถ้าเขาถามว่า จะได้ลา๓วันใด ตั้งอายุวันอธิบดีกำเนิดลง เอาฤกษ์
กำเนิดบวก เอา ๒๗ หาร เศษนั้นบวกด้วยฤกษ์จร (ฤกษ์ที่พระจันทร์จร) ถ้ามาก
กว่า ๒๗ เอา ๒๗ ลบเสีย เศษนั้นเป็นโชควันแล

(๓๔) อนึ่งให้ตั้งศักราชลง (จุลศักราชกำเนิด) เอา ๘ บวก เอา ๘
คูณ เอา ๒๗ หาร เศษเป็นฤกษ์ ถ้าพระ ๘ โคจรถึง ฤกษ์เมื่อใด จะได้สัตว์
๔ เท้า ๒ เท้า นี้ชื่อหัตถีโชคแล

(๓๕) อนึ่งให้ตั้งศักราชลง เอา ๑๐๘ บวก เอา ๓ คูณ เอา ๒๗
หาร เศษเป็นฤกษ์ ถ้าฤกษ์ถึงพระเสาร์เมื่อใด จะได้ลาภเหย้าเรือนเคหา ถ้าเป็น
สมณะ ก็จะได้กุฎิทอง อันนี้ชื่อคูหารโชคแล

(๓๖) อนึ่งตั้งศักราชลง เอา ๙ คูณ เอา ๒๗ หารเศษเป็นฤกษ์
ถ้าฤกษ์ถึงพระอังคารเมื่อใด จะได้ลาภเมื่อนั้น ลาภเป็นต้นว่าเรือนแพนาวาและคานหาม
นี้ชื่อว่านวางศ์โชคแล
 
(๓๕) อนึ่งให้ตั้งศักราชลง เอา ๑๐๘ บวก เอา ๓ คูณ เอา ๒๗
หาร เศษเป็นฤกษ์ ถ้าฤกษ์ถึงพระเสาร์เมื่อใด จะได้ลาภเหย้าเรือนเคหา ถ้าเป็น
สมณะ ก็จะได้กุฎิทอง อันนี้ชื่อคูหารโชคแล

(๓๖) อนึ่งตั้งศักราชลง เอา ๙ คูณ เอา ๒๗ หารเศษเป็นฤกษ์
ถ้าฤกษ์ถึงพระอังคารเมื่อใด จะได้ลาภเมื่อนั้น ลาภเป็นต้นว่าเรือนแพนาวาและคานหาม
นี้ชื่อว่านวางศ์โชคแล

(๓๗) ถ้าจะทำโชคยาตราทั้ง ๘ ทิศ และจะคำนวณให้รู้ทิศดีและร้าย ให้
ตั้งอายุชำระลง เอา ๘ หาร เศษนับตั้งแต่ทิศทักษิณไปเท่าเศษให้กาไว้ เป็นทิศต้องภัย
และเกิดโรค แล้วนับแต่กาไปอีก ๓ ทิศกาไว้เป็นทิศมรณะ แล้วถอยหลังราศีหนึ่งเป็นทิศ
ร้ายแล

ถ้าพระเคราะห์อายุชำระที่กาไว้นั้น โคจรถึงพระอาทิตย์ในดวงกำเนิด จะคิด
การสิ่งใดๆ จะสมความปรารถนาแล ถ้ามีบรรดาศักดิ์จะได้เลื่อนที่ ถ้าเป็นพลเรือนจะว่าได้
ทรัพย์มาแต่ไกล ท่านจะเอามาให้เป็นแท้แล แต่ว่าคนโกหกมักจะเบียดเบียฬ แล้วจะเป็น
โรคในศรีษะ ให้บูชาเทวดาทิศอีสาน จึงจะมีชัยชนะแก่ศรัตรูแล

ถ้าพระเคราะห์อายุชำระต้องพระจันทร์ในดวงกำเนิด จะได้ลาภข้าวของแดง
สัตว์ ๔ ท้าว ๒ ท้าว เขาจะนำมาให้แต่ทิศตะวันออก ถ้าไข้จะเกิดโรคทีหลัง แล้วจะ
ต้องภัยขุนนาง ประการหนึ่งสามีภรรยาจะคิดนอกใจ ให้บูชาเทวดาทิศตะวันออก จึงจะ
บรรเทาพระเคราะห์นั้นแล

ถ้าพระเคราะห์อายุชำระต้องพระอังคารในดวงกำเนิด จะเกิดอุบาทว์ประการ
ต่างๆ อนึ่งไม่มีความผิด เขาก็จะนนำเอาความผิดมาให้ แล้วเขาจะปองร้าย ทำให้เสีย
ทรัพย์ ข้าวของทั้งปวงประดุจสำเภาล่มร้ายนัก แล้วจะเกิดโรคภัยด้วย ถ้าจะให้คลายโทษ
ให้บูชาพระอังคารเสีย จึงจะหายโทษแล

ถ้าพระเคราะห์อายุชำระต้องพระพุธในดวงกำเนิด ท่านจะต้องไปไกล จะมีผู้
มาลวงให้ไป ไปแล้วจะได้ลาภ ถ้ามิไปอยู่กับที่จะเกิดความต่างๆ จะเดือดร้อนในใจ แต่
แต่ว่าจะได้ลาภข้างทิศอุดร เขาจะนำมาให้ เป็นต้นว่าสัตว์ ๔ เท้า ๒ เท้าเป็นแท้แล

ถ้าพระเคราะห์อายุต้องพระเสาร์ในดวงกำเนิด จะได้บริโภคอาหารต่างๆ แล้ว
จะมีถ้อยความมาถึงตัว จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจ แล้วจะต้องราชภัย โจรภัย อัคคีภัย
ท่านให้รักษาสัจจ์ถือศีล ถ้าว่าจะเกิดโรค โรคนั้นจะเกิดในศรีษะ ในหู ในนัยน์ตา
ในปาก ถ้าจะให้บรรเทาโทษ ให้บูชาพระเสาร์จึงจะคลายโทษแล

ถ้าพระเคราะห์อายุชำระต้องพฤหัสบดีในดวงกำเนิด ถ้าชายจะต้องรำคาญ
เพราะหญิง ถ้าหญิงจะต้องรำคาญเพราะชาย จะมีผู้หญิงผู้หนึ่ง มันจะมาทำสมัครรักใคร่
แก่ตน ถ้าเอาไว้ก็จะเป็นลาภ ถ้ามอเอาไว้ก็จะเป็นโทษ ประการหนึ่งจะเกิดโรคในร่มผ้า
และท้องน้อยแล ถ้าจะไดลาภๆ นั้นมาข้างทิศประจิม ว่าจะได้เมียและของแดงของขาว
ด้วย ให้บูชาพระพฤหัสบดี โทษทั้งปวงจะบำบัดสิ้น จึงจะได้ลาภแล

ถ้าอายุชำระต้องพระเคราะห์ราหู ท่านผู้ใหญ่กว่าตน เขาจะใส่โทษแก่ตน อนึ่ง
ตนจะได้รับความรำคาญเพราะบิดามารดาตน ตัวจะต้องจำจอง ให้บูชาพระราหูเสีย จึงจะ
หายโทษทั้งปวงแล

ถ้าอายุชำระต้องพระเคราะห์ศุกร์ จะเจริญคุณเพราะผู้ใหญ่ข้างทิศอุดร ท่านจะ
นำลาภมาให้ จะเป็นสมณะก็ว่า ขุนนางก็ว่า ถ้าเขาเด็กกว่าตัวแล้วอย่าให้เชื่อถ้อยฟังคำ
ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่า ควรฟังคำเขาเถิด ท่านให้บูชาพระศุกร์เสียจึงจะได้ลาภแล

(ตำรานี้ดูเจ้าของทิศที่กาไว้โคจรมาต้องพระเคราะห์ในดวงกำเนิดแล้วพยากรณ์)

(๓๘) ถ้าเขาถามว่ามีที่ไปจะมาเมื่อไหร่ ถ้า ๑ เป็นตนุใกล้จะมาอยู่แล้ว ถ้า
๒ เป็นตนุจวนจะมาแล้ว ถ้า ๓ เป็นตนุมาได้ครึ่งทางแล้ว ถ้า ๔ เป็นตนุใกล้จะมาถึง
แล้ว ถ้า ๕ เป็นตนุยังไม่มา ถ้า ๖ เป็นตนุยังไม่มาเป็นความอยู่ ถ้า ๗ เป็นตนุ
ไปไกลยังไม่มา ถ้า ๘ เป็นตนุยังไม่มา เป็นเหตุเพราะหญิงสาวแล

(๓๙) ถ้าเขาถามว่า ข่าวเท็จข่าวจริง ถ้าลัคน์อยู่ทวารว่าเท็จจริงเท่ากัน ถ้า
ลัคน์อยู่พหิว่าจริง ถ้าลัคน์อยู่พยันดรว่าเท็จ ถ้าเขาถามว่าลูกในท้องเป็นหญิงหรือชาย ถ้า
ถ้าลัคน์อยู่ทวารเป็นชาย ลัคน์อยู่พหิว่าเป็นชาย ลัคน์อยู่พยันดรอย่าทายเลย (ตำรานี้ไม่ได้
แสดงราศีที่เป็นพหิและพยันดรไว้ แต่ในตำราอื่นๆ แสดงไว้ว่า ราศีเมษ กรกกฎ ตุล
มังกร ชื่อว่าราศีทวาร ถัดราศีทวารไปคือราศีพฤษภ สิงห์ พฤศจิก กุมภ์ เป็นราศีพหิ
ถัดราศีพหิไปคือ ราศีเมถุน กันย์ ธนู มีน เป็นราศีพยันดร คือนับ ๔ แล)

(๔๐) ถ้าเขาถามว่าคนเดินทางจะมาหรือจะไป หรือมิมามิไปก็ดี และเขาถาม
ความไข้ว่า จะหายหรือจะตาย หรือมิหายมิตายก็ดี ให้พิจารณาดูลัคนา ถ้ามีลัคนาอยู่ราศี
พฤษภ สิงห์ พฤศจิก กุมภ์ ชื่อสถิตราศี ว่ามิไปมิมา มิหายมิตาย ถ้าลัคนาอยู่ราศี
เมษ กรกฎ ตุล มังกร ชื่อจรราศีว่า จะไปจะมา จะหายจะตาย ถ้าลัคนาอยู่ราศีเมถุน
กันย์ ธนู มีน ชื่อเหหะราศี มิดี ว่าจะไปจะมา ถ้าไข้ว่านานหายแล (ลัคนาจรในเวลาที่ถาม)

(๔๑) ถ้าเขาถามว่าจะชอบทำมาหากินอย่างไรจึงจะดี ให้ตั้งเคราะห์รูปลง เอา ๔
คูณ เอา ๑๒ บวก แล้วเอา ๓๐ คูณอีก เอา ๗ หาร ถ้าเศษ ๑ ค้าขายดี
เศษ ๒ ทำนาดี เศษ ๓ ทำไร่ทำสวนดี เศษ ๔ เป็นสมณะดี เศษ ๕ เรียน
วิชาความรู้ดี เศษ ๖ เป็นทหารดี เศษ ๗ ทำราชการจึงจะดีแล

(๔๒) อีกอย่างหนึ่งให้ตั้งเคราะห์รูปลง เอา ๔ คูณ เอา ๑๒ บวก
เอา ๓ คูณ แล้วเอา ๑ บวก เอา ๗ หาร เศษ ๑ และ ๒ ค้าขายดี เศษ
๓ ทำนาดี เศษ ๔ เป็นสมณะดี เศษ ๕ ดีเพราะวิชาความรู้ เศษ ๖ เป็นทหารดี
เศษ ๗ ทำราชการจึงจะดีแล

(๔๓) ถ้าจะขับดวงชะตาให้ตั้งศักราชกำเนิดลง เอา ๕๖๐ บวก แล้วบวก
ด้วยเคราะห์รูป แล้วเอา ๓๑๒ หาร เศษนั้นเป็นเกนทร์ แล้วตั้งเกนทร์ลง ๘ ฐาน
เอากำลังพระเคราะห์คูณโดยลำดับกันทั้ง ๘ ฐาน แล้วเอา ๑๒ หาร เศษนับพฤษภ
ไปเท่าเศษ ถ้าตกราศีใด จุด ๐ ลงไว้ในราศีนั้น ถ้าต้องตามอย่างดวงชะตา ๙
ดวง ดังที่เขียนไว้แต่ดวงใดดวงหนึ่งก็ดี ท่านว่าผู้นั้นมิรู้ตกยากแล