คาถาวันลอยกระทง (ฉบับบ้านฝาย จ.อุตรดิตถ์)

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

ที่มา พระครูโพธิชัยวงศ์ และพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี. (๒๕๕๙). โครงการบันทึกข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : หน่วยวิทยบริการวัดหมอนไม้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ต้นที่มา นายประหยัด อินทรวรรณ บ้านฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 การลอยกระทงเชื่อกันว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคา คำบูชาพระแม่คงคาด้วยกระทงที่จะลอยให้ตั้งนะโม 3 จบ กล่าวคำว่า
 • อิมินา ปะทีเปนะ มุนิโน โยนะกะปุเร นัมมะทายะ นะทิยาจะติเร ฐิตังปุเชมะ อะยัง อิมินา ปะทีเปนะ ปาทจะ สัญหัสสะ ปุชาสังวัตตะตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิยะ สุขายะ
 • ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาลอยพระพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู่ริมหาดทรายฝั่งแม่น้ำยมนานที เมืองโยนก ด้วยดวงประทีปนี้ การบูชาลอยพระพุทธบาท ด้วยดวงประทีปนี้ การบูชาลอยพระพุทธบาท จงเป็นไป

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจนสิ้นกาลนานเทอญ

 • คำขอขมาพระแม่คงคา ต่อจากกล่าวคำบูชาแล้ว แม่เอ๋ยพระคงคา ลูกขมาโปรดให้อภัยด้วย ลูกเคยผิดพลั้ง ต่างๆนาๆ ที่แล้วๆมาต่างๆ ลูกมิได้ตั้งใจทิ้งสิ่งปฏิกูล ของเน่าของเหม็น ลูกเคยทิ้งใส่ น้ำที่เคยใส ต้องขุ่นต้องมัว ลูกได้อาศัย ซักเสื้อผ้า ล้างหน้าล้างตา หุงข้าวต้มปลา สระผมสระหัว เมื่อมีเหงื่อไคล เปื้อนตามเนื้อตามตัว ซึมเซาเมามัว อาบน้ำทันที ขึ้นเหนือล่องใต้ ไปโน้นไปนี่ คงคานทีเป็นทางสัญจร คนเราขาดน้ำ จะเป็นอย่างไร อย่าได้สงสัย นับวันม้วยมรณา บุญคุณคงคา นั้นมากมายนัก เห็นแจ้งประจักษ์ มีอุทาหรณ์ ฉะนั้นวันนี้ ลูกกลับไปนอน แม่โปรดให้พร ลูกขอขมาแม่เอย

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก