คาถาอัญเชิญและบูชาพระธาตุ

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

คาถาอัญเชิญพระธาตุแก้ไข

(** ให้หาขันสัมฤทธิ์ใบหนึ่งตั้งไว้ที่บูชาพระ ผู้ที่จะอัญเชิญพระธาตุนั้น ให้นั่งตรงหน้าที่บูชาบนผ้าขาวผืนหนึ่ง ทำเป็นผ้าสันถัตรองนั่ง แล้วจึงบริกรรมด้วยพระคาถานี้ **)

"'อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต สะมิมะหันตา ภินนะมุตตา จะ มัชฌิมา ภินนะตัลฑุลา ขุททุกาสาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุโย สัพพะฐาเน อาคัจฉันตุ สีเลเมปัตตันเต "'

หรือ

"'อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ"'

หมายเหตุ : คัดจากหนังสือ "สวดมนต์แปล ทำวัตร พร้อมพระปริตร พระสูตรที่สำคัญ และศาสนพิธี *โดย สุทธิคมน์ สุกสีเหลือง*" หน้า 128

    เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)974-453-865-1

พุทธะบูชามหาเตชะวันโต ธัมมะบูชามหัปปัญโญ ฆังฆปูชามหาโภคาวโห

คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุแก้ไข

" อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส "

=วิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแก้ไข

วิธีอัญเชิญโดยทั่วๆไปมีดังนี้

 1. จัดที่บูชาให้สะอาด
 2. ตั้งพานมะลิบูชา (ถ้ามี)
 3. นำน้ำสะอาดใส่ขันสัมฤทธิ์ตั้งไว้หน้าที่บูชา (ตามวิธีโบราณ)
 4. ชำระล้างร่างกายให้สะอาด
 5. ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง มีสมาธิ
 6. สมาทานศีล
 7. ระลึกถึงพระพุทธคุณ (ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ อิติปิโสฯ)
 8. สวดคาถาอัญเชิญพระธาตุ ดังนี้

" อัชชะตัคเค ปาณุเปตัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต อัสสามิมะหันตา ภินนะมุคคา จะ มัชฌิมา ภินนะตัณฑุลา ขุททุกะ สาสะปะมัตตา เอวัง ธาตุโย สัพพัฏฐาเน อาคัจฉันตุ สีเสเม ปะตันเต "

หรือ

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ "

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุแก้ไข

(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 ครั้ง)

อิติปิ โส ภะคะวา, นะมามิหัง ตัง ภะคะวันตัง, ปะระมะสารีริกธาตุยา สัทธิง, อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะ มะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ.

วันทาหลวง(ย่อ)แก้ไข

วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธา-ตุ มหาโพธิง
พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา นาคะโลเก เทวะโลเกพรัหมะโลเก ชัมพูทีเปลังกาทีเป
สะรีระธา-ตุ โย เกสา ธา-ตุ โย อะระหันตะ ธา-ตุ โย เจติยัง คันธะกุฏิง
จะตุราสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะโสฯ

บทสวดบูชาพระบรมสารีริกธาตุแก้ไข

อุกาสะ วันทามิ ภันเต เจติยัง สัพพัง สัพพัตถะฐาเน สุปะติฏฐิตัง

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ดังข้าพเจ้าขอถือโอกาส ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระเจดีย์ทั้งหมดอันตั้งไว้ดีแล้วในที่ทั้งปวง

พุทธะสารีรังคะธาตุง มะหาโพธิง พุทธะรูปัง คันธะกุฏิง จะตุราสีติสะหัสเส ธัมมักขันเธ

คือซึ่งพระสารีรังคะธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งพระพุทธรูป ซึ่งพระคันธุกุฏิของพระพุทธเจ้า และซึ่งพระธรรมขันธ์ทั้งหลาย มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์

สัพเพตัง ปาทะเจติยัง สักการัตถัง

เพื่อสักการะซึ่งพระเจดีย์ คือรอยพระบาทเหล่านั้นทั้งหมดทั้งสิ้น

อะหังวันทามิธาตุโย

ข้าพเจ้าขอไหว้พระธาตุทั้งหลาย

อะหังวันทามิสัพพะโส

ข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวง

อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ข้าพเจ้าขอไหว้ซึ่งพระรัตนตรัยเหล่านั้นในกาลทุกเมื่อ ด้วยอาการดังนี้แลฯ