Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

พุทแลแล ปะแลยยันติ เชิญครูปัทธิยายกรรมสิทธิ์มาอยู่กับลูกด้วย นะโมพุทธายะ มะอะอุ มัตติยา ปัตติภาเวเนหะกันหะ แม่พระธรณีตื่นแล้วหรือยัง สังขาตังโลกังกะวิทู พุทธังอัด ธัมมังอัด สังฆังอัด อัดด้วยนะโมพุทธายะ อุดด้วยนะโมพุทธายะ ปิดด้วยนะโมพุทธายะ พระพุทธังอัด อัดอิจิปิเสคิ อุทธังอัทโธ โมอุดอัดด้วยนะโมพุทธายะ พระพุทธังอัด นะปิตตุอุทธัง อุนะอุด ทวารัง อุทโธ โธอุด อัดด้วยนะโมพุทธายะ มะอะอุ อมมะกึกกัก หินผาหักอยู่บนหัวกู หัวกูมั่นปานกำแพงเพช เหล็กเพชร แหลนหลาวแทงกูก็บ่มิเข้า สามสิบสองกระบองหวาย ฆ่ากูก็มิตาย สิบกระบองหวายตีกูมิแตก อมมะสิทธิเทวะ สวาหะ สวาโหม ติดนะเมวะจะ พุทธังอ้อม ธัมมังล้อม สังฆังอุด ห้อมล้อมพุทโธ นะโมพุทธายะ นะโมนะเม นะอากานุภาเวนะ ปฏิเสโส นะโมพุทธายะ ยะทาพุทโมนะ

คาถานี้ใช้เสกหมาก เสกข้าว เสกน้ำ หรือสุรากินเข้าไป เป็นคงกระพันชาตรีทนทานสรรพอาวุธ เข้าณรงค์สงครามอยู่คงนัก ปลุกเสกเครื่องรางทางคงกระพันชาตรีก็ได้ ดีนักแล