คาถาเสริมทรัพย์

Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทธะ มะอะอุ นะโม พุทธายะ ( ว่า 1 จบ )

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน 3 จบ ตื่นนอนเช้า 3 จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว 1 จบ แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิ อย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย.

เิ่พิ่มเติมแก้ไข

  • ไฟลภาพจากหนังสือ พระคาถาแก้จน