คำอาราธนาพระสีวลี

สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตา นะระปูชิโต

โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต

โส ระโห ปัจจะยา ทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง สวัสดิลาภัง ภะวันตุ เม