ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52. (2472). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร ครบสัปตมวารณวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2472).
2 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52. (2482). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะสิริ) พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารศพคุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย ณวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482].
3 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52. (2497). พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม. (พิมพ์ในงานฌาปนกิจศพอุบาสิกาเล็ก มงคลแพทย์ เมื่อ พ.ศ. 2497).