ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๒) - ๒๔๖๒.pdf

  1. คำนำ (น. ก–ข)
  2. จดหมายเหตุทูตฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์มหาราช (น. 1–31)
  3. จดหมายเหตุของหมอบรัดเล (น. 32–83)