ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๗) - ๒๔๖๓.pdf

สารบัญ
  1. คำนำ (น. ก)
  2. คำอธิบาย (น. ข)
  3. ตำนาน เรื่อง เลิกหวยแลบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม
    1. ตำนาน เรื่อง เลิกหวยแลถั่วโป (น. 1)
    2. ตำนานหวย (น. 51)
    3. ว่าด้วยคุณแลโทษของหวยแลบ่อนเบี้ย (น. 89)