ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๔๙) - ๒๔๗๑.pdf

  1. คำนำ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2471 (น. - [2])
  2. จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ ราชทูตฝรั่งเศส ภาค 3 (น. 1)