ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๐) - ๒๔๗๕.pdf

  1. คำนำ (น. - [2])
  2. ผู้วายชนม์ (น. - [3])
  3. จดหมายเหตุของเดอวิเซ (ต่อ) (น. 1)
  4. ประวัติของออกพระวิสุทธสุนทร (โกศาปาน) ราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์ (น. 39)