ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗) - ๒๔๖๐.pdf

  1. คำนำ (น. ก)
  2. สารบาน (น. ช)
  3. คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี (น. 1)
  4. คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์ (น. 49)
  5. คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท (น. 53)
  6. คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ในเมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต (น. 70)