ดัชนี:ประชุมภาษิตเขมร - ๒๔๖๗.pdf

  1. คำนำ (น. - – -)
  2. สุภาษิต (น. 1–50)