ดัชนี:ลัทธิฯ (๑๓) - ๒๔๖๔.pdf

ลัทธิฯ (๑๓) - ๒๔๖๔.pdf

  1. คำนำ (น. - [2])
  2. อธิบาย (น. 1)
  3. คำให้การสมณะทูตพม่า ว่าด้วยประเพณีสงฆ์มณฑลในประเทศพม่า (น. 6)