นมการสิทธิคาถา

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฎโฐ สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต
มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง
พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง
นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณฯ
ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ
สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา
สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ สะวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติฯ
สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิ
ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุฯ

คำแปล นมการสิทธิคาถาแก้ไข

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระจักษุกำจัดมลทินคือโมหะได้แล้ว ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เสด็จไปดีแล้ว ทรงหลุดพ้นแล้ว ทรงปลดเปลื้องประชุมชนผู้เป็นเวไนยสัตว์จากบ่วงแห่งมารแล้วให้บรรลุถึงความเกษมสำราญ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้เป็นที่พึ่งผู้แนะนำสัตว์โลก พระองค์นั้น ด้วนเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งปวงจงพินาศไป

พระธรรมใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้น เป็นเครื่องชี้นำทางแห่งความหมดจดแก่สัตว์โลกเป็นคุณชาติที่นำสัตว์ออกจากทุกข์ เป็นธรรมชาติคุ้มครองผู้ทรงธรรม พระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ ก่อเกิดสันติสุข ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐอันเป็นเครื่องกำจัดความลุ่มหลง อันระงับความเร่าร้อนนั้น ด้วยเศียรเกล้าด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป

พระสงฆ์หมู่ใด เป็นพระธรรมเสนาดำเนินตามรอยพระสุคตเจ้า เอาชนะบาปธรรมและอุปกิเลสของโลกได้แล้วตนเองสงบแล้วและยังชักชวนให้ผู้อื่นสงบ ด้วยการเผยแผ่พระธรรมที่พระศาสดาตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอ นอบน้อมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ผู้เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิหมู่นั้น ด้วยเศียรเกล้า ด้วยเดชแห่งพระสงฆ์นั้น ขอชัยชนะและความสำเร็จจงมีแก่ท่าน และขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไป

หมายเหตุแก้ไข

บทนมการสิทธิคาถานี้ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเพื่อใช้สวดแทนบท สัมพุทเธ ด้วยเหตุผลที่ว่าบทสัมพุทเธแสดงเหตุผลแบบมหายาน แต่บทสัมพุทเธก็ยังนิยมสวดกันอยู่ในปัจจุบัน ส่วนมากนิยมสวด นมการสิทธิคาถานี้สลับกับบท สัมพุทเธ คือหากสวดบทสัมพุทเธก็ไม่ต้องสวดนมการสิทธิคาถา หรือหากสวดบทนมการสิทธิคาถาแล้วก็ไม่ต้องสวดสัมพุทเธ แต่บางแห่งนิยมสวดทั้งสองบทในงานเดียวกันก็มี

เนื้อหาของบทนมการสิทธิคาถานี้เป็นการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ให้ช่วยดลบรรดาลชัยชนะและความสำเร็จให้เกิดขึ้น พร้อมกับปัดเป่าสรรพอันตรายและความไม่เป็นสิริมงคลให้มลายหายไป

ดูเพิ่มแก้ไข