เรื่อง ชมเชยในการแต่งหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา

ด้วยนายหยุด แสงอุทัย กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้อุตสาหะพยายามเรียบเรียงหนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา เพื่อให้ประชาชนทั่ว ๆ ไปอ่านเข้าใจได้ง่าย ขึ้นเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

สำนักนายกรัฐมนตรีขอชมเชยในความอุตสาหะพยายามของนายหยุด แสงอุทัย ทั้งนี้เป็นอันมาก

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๔๙๕
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"