ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123

ตราพระบรมราชโองการ
ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า พระยาคทาธรธรณินทร์ ข้าหลวงเทศภิบาลสำเร็จราชการมณฑลบุรพา นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาทว่า ในมณฑลบุรีพาทุกวันนี้ ผู้คนพลเมืองที่ยังเปนทาษยังมีมากอยู่ ขอเรียนพระราชปฏิบัติว่า ฉันใดจะให้ทาษในมณฑลนั้นลดน้อยหมดไปได้โดยเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นสำหรับใช้ในมณฑลบุรพา มีข้อความต่อไปดังนี้ว่า

มาตรา  บรรดาทาษที่ยังอยู่ในเรือนเบี้ยในมณฑลบุรพานั้น ให้เจ้าเงินลดค่าตัวทาษเดือนละ ๔ บาทเสมอไปจนกว่าจะหมดค่าตัว

ให้นับกำหนดที่จะลดค่าตัวทาษตามความที่ว่าในมาตรานี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ร,ศ, ๑๒๓ นี้เปนต้นไป

มาตรา  บรรดาลูกทาษ ให้นับว่า เปนไทย

มาตรา  บรรดาทาษที่เปนไทยแล้วก็ดี หรือผู้ที่ยังมิได้เปนทาษก็ดี ห้ามมิให้ขายตัวเปนทาษต่อไป เว้นไว้แต่ผู้ซึ่งยังเปนทาษอยู่ ถ้าจะเปลี่ยนเจ้าเงิน เปลี่ยนได้

มาตรา  ถ้าทำสัญญาเปนลูกจ้างรับใช้การงานต่อกันโดยลูกจ้างรับเงินล่วงหน้าไปก่อนนั้น ห้ามมิให้กำหนดค่าจ่างต่ำกว่าเดือนละ ๔ บาท

ประกาศมาณวันที่ ๙ เดือนมกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ เปนวันที่ ๑๓๒๐๘ ในรัชกาลปัตยุบันนี้ ๚

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"