ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2492

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๔๘๘ โดยให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่า "Siam" ชื่อประชาชนและสัญชาติว่า "Siamese" นั้น

บัดนี้ รัฐบาลได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ใช้ชื่อประเทศว่า ประเทศไทย ทั้งชื่อในภาษาไทยก็ใช้ว่า ไทย อยู่แล้ว ฉะนั้น เพื่อให้การเรียกชื่อประเทศไทยเป็นการสอดคล้องกันทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จึงให้ใช้ชื่อประเทศในภาษาอังกฤษว่า Thailand กับชื่อประชาชนและสัญชาติ ให้ใช้ว่า Thai สำหรับในภาษาต่างประเทศอื่น ให้ใช้โดยอนุโลม

  • ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๙๒
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"