ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121

ประกาศ
เลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ ๓

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตามข้อความในประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ศก ๑๒๐ ขยายกำหนดเวลาให้บรรดาเจ้าเงินทำสารกรมธรรม์ทาษเปลี่ยนใหม่ ดังที่ได้บังคับไว้ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลพายัพ ต่อไปเปนวันที่ ๓๐ กันยายน ศก ๑๒๑ นั้น ความแจ้งอยู่แล้ว

บัดนี้ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า เจ้าพนักงานในมณฑลพายัพไม่มีเวลาที่จะจัดการเปลี่ยนสารกรมธรรม์ทาษให้แล้วทันตามกำหนดวันที่ ๓๐ กันยายน ศก ๑๒๑ ได้ โดยเหตุที่บังเกิดมีพวกผู้ร้ายเงี้ยวก่อการจุลาจลขึ้นในมณฑลพายัพ ดังนี้ จึงทรงพระดำริห์เห็นว่า การที่ไม่ได้ทำสารกรมธรรม์ทาษให้แล้วทันตามกำหนดในประกาศนั้น หาใช่เปนความผิดของเจ้าพนักงานแลพวกเจ้าเงินทั้งหลายไม่

เพราะเหตุนี้ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพต่อไปเปนวันที่ ๑๐ กันยายน ศก ๑๒๒ จึงเปนอันสิ้นเฃตร์ที่ให้พวกเจ้าเงินทั้งหลายเปลี่ยนสารกรมธรรม์ตามซึ่งได้บังคับไว้ในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติมณฑลพายัพ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ นั้น

ประกาศมาณวันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

  • (ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ
  • เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"