ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรคฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม ร.ศ. 126

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันสัญจรโรค
รัตนโกสินทร ๑๒๗ ในกรุงเทพฯ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทร ๑๒๗ มาตรา ๒ มีว่า “พระราชบัญญัตินี้ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เมื่อใด ในกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองมณฑลใด จะได้ประกาศกำหนดวันในหนังสือราชกิจจานุเบกษาภายหลัง” นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทร ๑๒๗ ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ เปนต้นไป ๚

ประกาศมาณวันที่ ๒๒ มีนาคม รัตนโกสินทร ๑๒๖ เปนวันที่ ๑๔๑๗๖ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"