ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่นในระหว่างผัวเมีย ลงวันที่ 21 มิถุนายน ร.ศ. 119

ตราพระบรมราชโองการ
ประกาศ เรื่อง สินสอดแลของมั่น
ในระหว่างผัวเมีย

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ด้วยแต่เดิมมา เมื่อผัวเมียจะอย่าขาดจากกันด้วยประการใดประการหนึ่ง ก็มีกฎหมายบังคับให้คืนสินสอดให้แก่ชายบ้างบางคราว ไม่ให้คืนบ้างบางคราว แลส่วนทองมั่นฤๅของมั่นนั้น ก็ได้วินิจฉัยไปว่า เปนส่วนสินสอดที่ชายได้ให้ไว้แก่ฝ่ายหญิงเปนวางประจำ ตั้งแต่นี้ต่อไป จำเพาะแต่ในเรื่องผัวเมียจะอย่ากันด้วยประการใด ๆ ก็ดี อย่าให้ฝ่ายหญิงต้องคืนสินสอดทองมั่นฤๅของมั่นนั้นเลย หญิงจะมีบุตรก็ดี ไม่มีบุตรก็ดี ให้เหมือนดุจเดียวกัน แม้ว่าบิดามารดาฤๅผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะได้ให้สินสอดทองมั่นคืนไว้แก่ชายหญิงนั้นแล้ว ก็ให้นับว่า เปนของรับไหว้ให้แก่หญิงชายนั้นแล

ประกาศมาณวันที่ ๒๑ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ฤๅเปนวันที่ ๑๑๕๔๕ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรมแก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"