ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 10

ตราของโบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๐
เรื่อง ราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมืองน่าน
ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่าน ให้แต่งไว้สำหรับบ้านเมือง
พิมพ์ครั้งแรก
ในงานปลงศพพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ
ปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๖๑
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
กรุงเทพฯ

Suriyaphong Pharitdet (2374–2461 BE).jpg
 • พระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ พระเจ้านครน่าน
 • ปจ. ปม. ทช.
 • พ.ศ. ๒๓๗๔–๒๔๖๑

บรรณานุกรมแก้ไข

 • โบราณคดีสโมสร (ผู้รวบรวม). (2461). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 10. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์ครั้งแรกในงานปลงศพพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ปีมะเมีย พ.ศ. 2461).
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก