ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 56/คำนำ

คำนำ

คุณหญิงหงษ์ สิงหเสนี มาปรึกษาข้าพเจ้าถึงการที่จะเลือกเรื่องหนังสือสำหรับพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานทำบุญที่หน้าศพพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ครบ ๑๐๐ วัน ข้าพเจ้าจึงแนะนำให้พิมพ์หนังสือประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๖ ซึ่งปรุงขึ้นใหม่ ว่าด้วยเหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทบกับญวนรบกัน ด้วยเรื่องตอนนี้แสดงอภินิหารและสติปัญญาของเจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห อันเป็นบรรพบุรุษของพระยาสิงหเสนี ผู้เป็นที่สมุหนายกและเป็นแม่ทัพใหญ่ในคราวนั้น โดยข้าพเจ้าเชื่อว่า ถ้าพระยาสิงหเสนีเลือกเอง ก็เห็นจะพอใจยิ่งกว่าหนังสือเรื่องอื่นซึ่งจะหาให้ได้สำหรับงานนี้

หนังสือเรื่องนี้ ถ้าผู้อ่านเอาใจใส่ในเรื่องประวัติศาสตรและการเมืองครั้งรัชชกาลที่ ๓ อ่านโดยพิจารณา จะได้ความรู้หลายอย่าง จึงหวังใจว่า บรรดาผู้ที่ได้รับไปจะพอใจทั่วกัน

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • นายกราชบัณฑิตยสภา
  • วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕