ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1/เล่ม 1

มหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

ตราราชสีห์
ตราราชสีห์
ตราคชสีห์
ตราคชสีห์
ตราบัวแก้ว
ตราบัวแก้ว

ประมวลกฏหมาย รัชกาลที่ ๑
จุลศักราช ๑๑๖๖
พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา ๓ ดวง
เล่ม ๑

สารบาญ
คำนำของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย
หน้า
คำนำของของผู้จัดพิมพ์
"
ประกาศพระราชปรารภ
"
พระธรรมสาตร
"
หลักอินทภาษ
"
๓๕
กฎมณเทิยรบาล
"
๕๘
พระธรรมนูน
"
๑๓๐
พระไอยการพรมศักดิ
"
๑๖๑
พระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน
"
๑๗๘
พระไอยการตำแหน่งนาทหารหัวเมือง
"
๒๒๙
พระไอยการบานผแนก
"
๒๗๒
พระไอยการลักษณรับฟ้อง
"
๒๙๔
พระไอยการลักษณภญาน
"
๓๒๘
พีสูทดำน้ำ พีสูทลุยเพลิง
"
๓๕๘
พระไอยการลักษณตระลาการ
"
๓๗๕
พระไอยการลักษณอุธร
"
๔๒๔
นามอาลักษณ์ผู้ชุบและสถานที่เก็บแห่งต้นฉะบับ
"
๔๔๑
ตารางเทียบเลขมาตราระหว่างฉะบับพิมพ์นี้กับฉะบับพิมพ์ของกรมหลวงราชบุรีฯ
"
๔๔๒
ใบบอกแก้คำผิด
"
๔๔๓

บรรณานุกรมแก้ไข

  • แลงกาต์, ร. (บรรณาธิการ). (2481). ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 พิมพ์ตามฉะบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 1. พระนคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง.
 

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก