ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2347–2411)
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2394 จนถึงสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชนิพนธ์แก้ไข

กฎหมายและเอกสารทางการแก้ไข

กวีนิพนธ์แก้ไข

คำอธิบายแก้ไข

ชีวประวัติแก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ภาษาต่างประเทศแก้ไข

ศาสนาแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

งานที่เชื่อว่าเป็นพระราชนิพนธ์แก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

พระราชประวัติและรัชสมัยแก้ไข

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแก้ไข

ศาสนาและพิธีกรรมแก้ไข

สถานที่แก้ไข

สุริยุปราคาแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณานั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก