พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร

พระคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ( ฉบับเต็ม )แก้ไข

ตั้งนะโม ๓ จบ


โย อะริโย มหาเถโร อะระหัง อภิญญาธะโร

ปะฏิสัมภิทัปปัตโต เตวิชโช พุทธะสาวะโก

พะหู เมตตาทิวาสะโน มหาเถรานุสาสะโก

อะมะตัญเญวะ สุชีวะติ อภินันที คุหาวะนัง

โส โลกุตตะโร นาโม อัมเหหิ อภิปูชิโต

อิธะ ฐานูปะมาคัมมะ กุสะเล โน นิโยชะเย

ปุตตะเมวะ ปิยัง เทสิ มัคคะผะลัง วะ เทสสะติ

ปะระมะสารีริกะธาตุ วะชิรัญจาปิวานิตัง

โส โลเก จะ อุปปันโน เอเกเนวะ หิตังกะโร

อะยัง โน โข ปุญญะลาโภ อัปปะมัตโต ภะเวตัพโพ


สาธุกันตัง อะนุกะริสสามะ ยัง วะเรนะ สุภาสิตัง

โลกุตตะโร จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โลกุตตะระคุณัง เอตัง อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

มหาเถรานุภาเวนะ สุขัง โสตถี ภะวันตุ เม

คาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดร (ฉบับย่อ)แก้ไข

ตั้งนะโม 3 จบ

โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตา ลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ

ภาวนา 3 จบ 7 จบ 9 จบ เช้า-เย็น ตื่นนอน และก่อนนอน

กลับหน้าหลัก