ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2396–2453)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยาม เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 จนถึงสวรรคต นับเป็นรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานแก้ไข

กวีนิพนธ์แก้ไข

 1. "บทเห่เรือ", ใน ประชุมกาพย์เห่เรือ (2460)
 2. "บทเห่เรือ", ใน ประชุมกาพย์เห่เรือ (2460) (ต้นฉบับ)
 3. พระราชนิพนธ์บทระบำตลก (2478) (เริ่มดัชนี)

จดหมายแก้ไข

 1. เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน (2510) (ต้นฉบับ)
 2. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน (2470)
 3. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีไปมากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2514) (เริ่มดัชนี)
 4. พระราชหัตถเลขา ร. 5 พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์ (2511) (เริ่มดัชนี)

สารคดีแก้ไข

 1. "บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 33 (2469) (เริ่มดัชนี)
 2. "พงศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะชะวา", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 54 (2473) (เริ่มดัชนี)
 3. พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (2459) (เริ่มดัชนี)
 4. พิธีสงกรานต์ (2521) (เริ่มดัชนี)
 5. เรื่องพระเขี้ยวแก้ว (2469)
 6. เสด็จประพาสคลองแสนแสบ (2476)

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

 1. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2472)
 2. จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง, โดย เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) (2414)
 3. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2493) (ต้นฉบับ: 1, 2)

ดูเพิ่มแก้ไข


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก