พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ร.ศ. 129

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒

ด้วยการที่พาสาตราวุธไปในที่ประชุมชนถนนหนทางหลวงสาธารณสถานต่าง ๆ เปนเหตุให้มีคดีเรื่องทำร้ายร่างกายแลฆ่ากันตายเกิดขึ้นโดยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา  กฎหมายลักษณอาญา มาตรา ๓๓๕ ข้อ ๒ นั้น ให้ยกเลิกเสีย ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

มาตรา  ผู้ใดถืออาวุธซึ่งอาจทำให้เปนที่หวาดเสียวแก่สาธารณชน หรือมีสาตราวุธพาไปในถนนทางหลวงหรือที่ประชุมชนสาธารณสถานต่าง ๆ โดยมันมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอันชอบด้วยกฎหมายให้พาไปได้ ท่านว่า มันกระทำผิด ต้องระหว่างโทษชั้น ๑ แลให้ริบสาตราวุธนั้นเสียด้วย

แต่ความในข้อนี้หาได้หมายห้ามถึงการที่ถืออาวุธปืนไม่ประจุไปเพื่อประโยชน์ในการยิงสัตว์อันชอบด้วยกฎหมายนั้นด้วยไม่

ประกาศมาณวันที่ ๑๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ ๑๒๙ เปนวันที่ ๓๓ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

บรรณานุกรม แก้ไข

 

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"