ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| editor =
| translator =
| section = (ก) จดหมายเหตุโหร, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ){{al|พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ)]]}}''; (ข) จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น){{al|จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น)]]}}''; (ค) พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด), ''ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ''; (ฆ) ปฐมวงศ์, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว{{al|พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]}}''; (ง) ตำนานพระโกศ, ''ผู้สร้างสรรค์: [[ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ{{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ]]}}, [[ผู้สร้างสรรค์:พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์{{al|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์]]}}, และ[[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์{{al|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์]]}}''
| contributor =
| previous = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 7|ภาคที่ 7]]
| next = [[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 9|ภาคที่ 9]]
| notes = ดู ''[[ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 8/อธิบายประกอบ|คำอธิบายประกอบ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8]]''
| notes =
<!-- ข้อมูลย่อย (สำหรับจัดระเบียบหรือเชื่อมโยงไปหน้าอื่น) -->
| categories =
| disambiguation =
| edition =
| portal = ประวัติศาสตร์ไทย/ราชสำนักประเพณีไทย/ประเพณีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
| related_author =
| wikipedia =
}}
__NOTOC__
{{auxtoc|comment=|title=โครงสร้างเนื้อหา|
* {{พลป|k4|ปก}}
* {{พลป|k5|ก1|คำนำ}}
** {{พลป|k5|ก2|ประวัติผู้วายชนม์}}
* {{พลป|k5|ก3|สารบัญ}}
* {{พลป|k5|ข1|จดหมายเหตุโหร}}
* {{พลป|k5|ข2|จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์}}
* {{พลป|k5|ข3|พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)}}
* {{พลป|k5|ข4|ปฐมวงศ์}}
* {{พลป|k5|ข5|ตำนานพระโกศ}}
* {{พลป|k4|เชิงอรรถ}}
* {{พลป|k5|บรรณานุกรม}}
}}
----
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" include="1"/>
<br>
----
{{pb}}
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญ|
<br>
* [[/คำนำ/]]
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="2" to="12"/>
* {{พลป|k5|ข1|[[/จดหมายเหตุโหร}}/]]
<br>
* {{พลป|k5|ข2|[[/จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์}}/]]
{{pb}}
* {{พลป|k5|ข3|[[/พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)}}/]]
<br>
* {{พลป|k5|ข4|[[/ปฐมวงศ์}}/]]
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" include="13"/>
* {{พลป|k5|ข5|[[/ตำนานพระโกศ}}/]]
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="14" to="38"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="39" to="79"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="80" to="98"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="99" to="121"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf" from="122" to="133"/>
<br>
==เชิงอรรถ==
 
===เชิงอรรถต้นฉบับ===
 
{{reflist|group=ตฉ|1}}
 
===เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ===
 
{{reflist|group=วซ|1}}
 
==บรรณานุกรม==
 
; เอกสารต้นฉบับ
 
* ''ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8''. (2460). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย ณถนนรองเมือง. [พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห (กมล สาลักษณ) พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา (พึ่ง) ปีมเสง พ.ศ. 2460].
 
; เอกสารอ้างอิง
 
* {{anchor|2542}}''ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 1''. (2542). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. {{isbn|9744192151}}.
* {{anchor|2542b}}''ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3''. (2542). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. {{isbn|9744192186}}.
 
{{ลิขสิทธิ์หมดอายุ-ไทย}}
39,275

การแก้ไข