ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณกรรมต่างเรื่อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| editor =
| translator =
| section =
| section = ระเด่นลันได ''ของ [[ผู้สร้างสรรค์:พระมหามนตรี (ทรัพย์)|พระมหามนตรี (ทรัพย์)]]'', พระมะเหลเถไถ ''ของ [[ผู้สร้างสรรค์:คุณสุวรรณ|คุณสุวรรณ]]'', อุณรุทร้อยเรื่อง ''ของ [[ผู้สร้างสรรค์:คุณสุวรรณ|คุณสุวรรณ]]'', นิราศเดือน ''ของ [[ผู้สร้างสรรค์:หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)]]'', พร้อมคำอธิบาย ''ของ [[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]''
| contributor =
| previous =
| meta =
}}
__NOTOC__
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="1"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="2"/>
<br>
----
{{auxtoc|comment=|title=สารบัญช่วย|
* {{พลป|k5|ก|'''[[/คำนำ}}/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์สถานีย่อย|กรมศิลปากร}}}}
* ผู้วายชนม์
* '''[[/ผู้วายชนม์|ประวัติผู้วายชนม์]]'''
** {{พลป|k5|ข|รูป}}
* {{พลป|k5|ง|'''[[/ระเด่นลันได}}/]]'''
** {{พลป|k5|ค|ประวัติ}}
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|พระมหามนตรี (ทรัพย์)}}}}
* {{พลป|k5|ง|ระเด่นลันได}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
** {{พลป|k5|จ|อธิบาย}}
* {{พลป|k5|ช|'''[[/พระมะเหลเถไถ}}/]]'''
** {{พลป|k5|๑|บทร้อยกรอง}}
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|คุณสุวรรณ}}}}
* {{พลป|k5|ช|พระมะเหลเถไถ}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
** {{พลป|k5|๒๕|อธิบาย}}
* {{พลป|k5|ซ|'''[[/อุณรุทร้อยเรื่อง}}/]]'''
** {{พลป|k5|๒๙|บทร้อยกรอง}}
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|คุณสุวรรณ}}}}
* {{พลป|k5|ซ|อุณรุทร้อยเรื่อง}}
* {{พลป|k5|ฌ|'''[[/นิราศเดือน}}/]]'''
: {{เล็กลง|โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|หมื่นพรหมสมพัตสร (มี)}}}}
** {{พลป|k5|๕๘|อธิบาย}}
: {{เล็กลง|และ คำอธิบาย โดย {{ลิงก์ผู้สร้างสรรค์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}}}}
** {{พลป|k5|๕๙|บทร้อยกรอง}}
* {{พลป|k5|ปกหลัง|การพิมพ์}}
}}
----
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="3"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="4"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="5" to="6"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="7"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="8" to="9"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="10" to="30"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="31"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="32" to="34"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="35" to="44"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="45"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="46" to="58"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="59"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="60"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" from="61" to="75"/>
<br>
{{pb}}
<br>
<pages index="วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf" include="76"/>
<br>
----
 
{{reflist}}
 
==บรรณานุกรม==
 
39,275

การแก้ไข