ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ตรคป
| Une loi peut seule déclarer l'état de siège, cette loi désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. A l'expiration de ce temps, l'état de siège cesse de plein droit à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.
| กฎหมายเท่านั้นที่จะใช้ประกาศภาวะปิดล้อมได้ กฎหมายนี้ให้ระบุตำบล อำเภอ หรือจังหวัดที่จะให้มีการใช้บังคับ กฎหมายนี้ให้กำหนดระยะเวลาของตน เมื่อพ้นระยะนี้แล้ว ภาวะปิดล้อมย่อมสิ้นสุดลงไปเองโดยผลของกฎหมายอัตโนมัติ<ref name = "dpd"/> เว้นแต่จะมีกฎหมายใหม่มาขยายผลบังคับ
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 2
| En cas d'ajournement des chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres, mais alors les chambres se réunissent de plein droit, deux jours après.
| ในกรณีที่สภาอยู่ระหว่างปิดประชุม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะประกาศภาวะปิดล้อมตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีก็ได้ แต่สองวันหลังจากนั้น ให้สภาเป็นอันเปิดประชุมเองโดยผลของกฎหมายอัตโนมัติ<ref name = "dpd">สำนวน "de plein droit" (แปลตรงตัวว่า โดยกฎหมายเต็มที่ หรือ โดยสิทธิเต็มที่) หมายความว่า โดยเป็นไปเอง โดยเกิดขึ้นเอง หรือโดยอัตโนมัติ</ref>
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 4
| Dans le cas où les communications seraient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de siège, dans les conditions de la présente loi.
| ในกรณีที่การติดต่อสื่อสารกับอาลเฌรี<ref>คือ ประเทศแอลจีเรียซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ดู {{w|en:French Algeria|แอลจีเรียของฝรั่งเศส}}</ref> นั้นเกิดขัดข้อง ผู้ว่าการ<ref>ตำแหน่งผู้ปกครองประเทศแอลจีเรียที่ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ชื่อเต็มคือ ผู้ว่าการใหญ่ (บ้างแปลว่า ข้าหลวงใหญ่) แห่งแอลจีเรีย (gouverneur général d'Algérie) ดู {{w|en:List of French governors of Algeria|รายชื่อผู้ว่าการแอลจีเรีย}}</ref> จะประกาศให้ทุกส่วนหรือบางส่วนของอาลเฌรีตกอยู่ในภาวะปิดล้อม ตามเงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ก็ได้
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 5
| Dans les cas prévus par les articles 2 et 3, les chambres,(le Parlement), dès quelles sont réunies, maintiennent ou lèvent l'état de siège. En cas de dissentiment entre elles, l'état de siège est levé de plein droit.
| ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 และ 3 นั้น ให้สภา (รัฐสภา) คงไว้หรือเพิกถอนซึ่งภาวะปิดล้อมทันทีที่สภาได้รับเรียกประชุม ในกรณีที่สภาตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ภาวะปิดล้อมเป็นอันถูกเพิกถอนไปเองโดยผลของกฎหมายอัตโนมัติ<ref name = "dpd"/>
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข