ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

{{ตรคป
| หัว = Chapitre IV: De la levée de l'état de siège.
| แปลหัว = หมวด 4 ว่าด้วยการเลิกยกเลิกภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| แปลหัว = มาตรา 12
| L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lors qu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
| สมัชชาแห่งชาติเท่านั้นที่มีสิทธิยกเลิกภาวะปิดล้อม เมื่อภาวะปิดล้อมนั้นได้รับการประกาศหรือรับรองโดยสมัชชา
| xxx
}}
{{ตรคป
| Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.
| อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการขยายเวลา สิทธินี้จะตกแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
| xxx
}}
{{ตรคป
| L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.
| ภาวะปิดล้อมที่ประกาศตามมาตรา 3, 4, และ 5 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะยกเลิกเสียก็ได้ ตราบที่สมัชชาแห่งชาติยังมิได้รับรองภาวะนั้น
| xxx
}}
{{ตรคป
| L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
| ภาวะปิดล้อมที่ประกาศตามมาตรา 4 นั้น ผู้ว่าการอาณานิคมจะยกเลิกเสียก็ได้ ในทันทีที่ผู้ว่าการเชื่อว่า ความสงบสุขได้ฟื้นคืนมาเพียงพอแล้ว
| xxx
}}
 
1,934

การแก้ไข