ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 13
| Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
| เมื่อเลิกภายหลังการยกเลิกภาวะปิดล้อมแล้ว ศาลทหารย่อมพิจารณาความผิดอาญาและความผิดลหุโทษที่ได้ยื่นฟ้องต่อตนแล้วต่อไป
}}
{{ตรคป
1,934

การแก้ไข