ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

| แปลหัว = มาตรา 11
| Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
| แม้จะมีภาวะปิดล้อมก็ตาม พลเมืองย่อมใช้สิทธิทั้งปวงที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ต่อไป ซึ่งถ้าการใช้สิทธินั้นไม่ถูกระงับไปโดยอำนาจของมาตราก่อน ๆ หน้านี้ พลเมืองย่อมใช้ได้ต่อไป แม้จะมีภาวะปิดล้อมก็ตาม
}}
 
1,934

การแก้ไข