ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:2heures8/ทดลองเขียน/3"

แทนที่เนื้อหาด้วย "__NOINDEX__"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "__NOINDEX__")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
 
__NOINDEX__
{{ตรคป
| {{ก|Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.}}
| {{ก|กฎหมาย ลงวันที่ 9 สิงหาคม 1849 ว่าด้วยภาวะปิดล้อม}}
}}
==1==
{{ตรคป
| หัว = Chapitre I: Cas où l'état du siège peut être déclaré.
| แปลหัว = หมวด 1 กรณีที่สามารถประกาศภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| หัว = Article 1
| แปลหัว = มาตรา 1
| L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
| ภาวะปิดล้อมสามารถประกาศได้แต่ในกรณีที่มีภยันตรายอันใกล้จะถึงต่อความมั่นคงภายในหรือภายนอก
}}
 
==2==
{{ตรคป
| หัว = Chapitre II: Des formes de la déclaration de l'état de siège.
| แปลหัว = หมวด 2 ว่าด้วยรูปแบบการประกาศภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| หัว = Article 2
| แปลหัว = มาตรา 2
| L'Assemblée nationale peut seule déclarer l'état de siège, sauf les exceptions ci-après.
| สมัชชาแห่งชาติเท่านั้นที่ประกาศภาวะปิดล้อมได้ โดยมีข้อยกเว้น[ตามที่บัญญัติไว้]ถัดจากนี้
}}
{{ตรคป
| La déclaration de l'état de siège désigne les communes, les arrondissements ou départements auxquels il s'applique et pourra être étendu.
| ประกาศภาวะปิดล้อม ย่อมกำหนดตำบล อำเภอ หรือจังหวัด ที่ประกาศนั้นจะใช้บังคับและอาจขยายไปถึง
}}
 
==3==
{{ตรคป
| หัว = Article 3
| แปลหัว = มาตรา 3
| Dans le cas de prorogation de l'Assemblée nationale, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du Conseil des ministres.
| ในกรณีที่สมัชชาแห่งชาติปิดประชุม ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะประกาศภาวะปิดล้อมตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีก็ได้
}}
{{ตรคป
| Le Président, lorsqu'il a déclaré l'état de siège, doit immédiatement en informer la commission instituée en vertu de l'article 32 de la Constitution, et, selon la gravité des circonstances, convoquer l'Assemblée nationale.
| เมื่อประกาศภาวะปิดล้อมแล้ว ประธานาธิบดีต้องแจ้งคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 ของรัฐธรรมนูญ โดยพลัน แล้วเรียกประชุมสมัชชาแห่งชาติ โดยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของพฤติการณ์
}}
{{ตรคป
| La prorogation de l'Assemblée cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège.
| การปิดประชุมสภาเป็นอันสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ<ref name>สำนวน "de plein droit" (แปลตรงตัวว่า โดยกฎหมายเต็มที่ หรือ โดยสิทธิเต็มที่) หมายความว่า โดยเป็นไปเอง โดยเกิดขึ้นเอง หรือโดยอัตโนมัติ</ref> เมื่อมีประกาศให้ปารีสอยู่ภายใต้ภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| L'Assemblée nationale, dès qu'elle est réunie, maintient ou lève l'état de siège.
| ทันที่ที่มาประชุมกัน สมัชชาแห่งชาติย่อมจะรับรองหรือยกเลิกเสียซึ่งภาวะปิดล้อม
}}
 
==4==
{{ตรคป
| หัว = Article 4
| แปลหัว = มาตรา 4
| Dans les colonies françaises, la déclaration de l'état de siège est faite par le gouverneur de la colonie.
| ในอาณานิคมฝรั่งเศส การประกาศภาวะปิดล้อมย่อมกระทำโดยผู้ว่าการอาณานิคม
}}
{{ตรคป
| Il doit en rendre compte immédiatement au Gouvernement.
| ผู้ว่าการต้องรายงานรัฐบาลทันที
}}
 
==5==
{{ตรคป
| หัว = Article 5
| แปลหัว = มาตรา 5
| Dans les places de guerre et postes militaires soit de la frontière, soit de l'intérieur, la déclaration de l'état de siège peut être faite par le commandant militaire, dans les cas prévus par la loi du 10 juillet 1791 et par le décret du 24 décembre 1811.
| ณ สมรภูมิและที่ตั้งทหาร ไม่ว่าตามชายแดนหรือภายในประเทศ ผู้บัญชาการทหารจะประกาศภาวะปิดล้อมก็ได้ ในกรณีที่มีบัญญัติไว้ใน[[งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1791|กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 1791]] และใน[[งานแปล:กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1811|กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 1811]]
}}
{{ตรคป
| Le commandant en rend compte immédiatement au Gouvernement.
| ผู้บัญชาการต้องรายงานรัฐบาลทันที
}}
 
==6==
{{ตรคป
| หัว = Article 6
| แปลหัว = มาตรา 6
| Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale.
| ในกรณีตามมาตราทั้งสองก่อนหน้านี้ ถ้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไม่เห็นเหตุที่จะต้อง<ref>ต้นฉบับแปลตรงตัวว่า ไม่เชื่อว่าจะต้อง</ref> ยกเลิกภาวะปิดล้อม ประธานาธิบดีย่อมเสนอต่อสมัชชาแห่งชาติโดยพลันให้รับรองภาวะนั้น
}}
 
==7==
{{ตรคป
| หัว = Chapitre III: Des effets de l'état de siège.
| แปลหัว = หมวด 3 ว่าด้วยผลของภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| หัว = Article 7
| แปลหัว = มาตรา 7
| Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et la police passent tout entiers à l'autorité militaire.
| ทันทีที่มีประกาศภาวะปิดล้อม อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในการรักษาความเรียบร้อยและการพิทักษ์สันติราษฎร์ ย่อมเปลี่ยนผ่านไปเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยสิ้นเชิง
}}
{{ตรคป
| L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.
| อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนย่อมใช้อำนาจนั้นได้ต่อไป ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมิได้เพิกถอน
}}
 
==8==
{{ตรคป
| หัว = Article 8
| แปลหัว = มาตรา 8
| Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et les complices.
| ศาลทหารสามารถพิจารณาการแจ้งความผิดอาญาและการฝ่าฝืนกฎหมายต่อความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐ ต่อรัฐธรรมนูญ และต่อความเรียบร้อยและความสงบสาธารณะ ไม่ว่าตัวการและผู้สนับสนุนจะมีลักษณะเช่นไร
}}
 
==9==
{{ตรคป
| หัว = Article 9
| แปลหัว = มาตรา 9
| L'autorité militaire a le droit:
| เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีสิทธิ
}}
{{ตรคป
| 1° De faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens;
| 1. ตรวจค้นบ้านเรือนพลเมือง ทั้งกลางวันและกลางคืน
}}
{{ตรคป
| 2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège;
| 2. ขับไล่ผู้มีประวัติอาชญากรรม<ref>สำนวน "repris de justice" (แปลตรงตัวว่า [ผู้]ถูกส่งเข้ากระบวนการยุติธรรมซ้ำ) หมายถึง ผู้เคยถูกลงโทษหรือถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดมาก่อน</ref> และบุคคลที่ไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| 3° D'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement;
| 3. สั่งให้ส่งอาวุธและเครื่องกระสุน และตรวจค้นหรือยึดสิ่งดังกล่าว
}}
{{ตรคป
| 4° D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.
| 4. ห้ามการเผยแพร่และการชุมนุมซึ่งโดยสภาพแล้วถือได้ว่าจะทำให้ความวุ่นวายทวีขึ้นหรือคงอยู่ต่อไป
}}
 
==10==
{{ตรคป
| หัว = Article 10
| แปลหัว = มาตรา 10
| Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.
| นอกจากนี้ ในกรณีมีสงครามกับต่างชาติ ณ พื้นที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 5 ผลของภาวะปิดล้อมให้คงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติของ[[งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1791|กฎหมาย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 1791]] และ[[งานแปล:กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม ค.ศ. 1811|กฤษฎีกา ลงวันที่ 24 ธันวาคม 1811]] ต่อไป
}}
 
==11==
{{ตรคป
| หัว = Article 11
| แปลหัว = มาตรา 11
| Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la constitution, dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.
| แม้จะมีภาวะปิดล้อม พลเมืองย่อมใช้สิทธิทั้งปวงที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ได้ต่อไป ถ้าการใช้สิทธินั้นไม่ถูกระงับไปโดยอำนาจของมาตราก่อน ๆ หน้านี้
}}
 
==12==
{{ตรคป
| หัว = Chapitre IV: De la levée de l'état de siège.
| แปลหัว = หมวด 4 ว่าด้วยการยกเลิกภาวะปิดล้อม
}}
{{ตรคป
| หัว = Article 12
| แปลหัว = มาตรา 12
| L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lors qu'il a été déclaré ou maintenu par elle.
| สมัชชาแห่งชาติเท่านั้นที่มีสิทธิยกเลิกภาวะปิดล้อม เมื่อภาวะนั้นได้รับการประกาศหรือรับรองโดยสมัชชา
}}
{{ตรคป
| Néanmoins, en cas de prorogation, ce droit appartiendra au Président de la République.
| อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการขยายเวลา สิทธินี้จะตกแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ
}}
{{ตรคป
| L'état de siège, déclaré conformément aux articles 3, 4 et 5, peut être levé par le Président de la République, tant qu'il n'a pas été maintenu par l'Assemblée nationale.
| ภาวะปิดล้อมที่ประกาศตามมาตรา 3, 4, และ 5 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจะยกเลิกเสียก็ได้ ตราบที่สมัชชาแห่งชาติยังมิได้รับรองภาวะนั้น
}}
{{ตรคป
| L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.
| ภาวะปิดล้อมที่ประกาศตามมาตรา 4 นั้น ผู้ว่าการอาณานิคมจะยกเลิกเสียก็ได้ ในทันทีที่ผู้ว่าการเชื่อว่า ความสงบสุขได้ฟื้นคืนมาเพียงพอแล้ว
}}
 
==13==
{{ตรคป
| หัว = Article 13
| แปลหัว = มาตรา 13
| Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.
| ภายหลังการยกเลิกภาวะปิดล้อม ศาลทหารย่อมพิจารณาความผิดอาญาและความผิดลหุโทษที่ได้ยื่นฟ้องต่อตนแล้วต่อไป
}}
{{ตรคป
| Le Président de la République:
 
{{พญ|Louis-Napoleon Bonaparte.}}
 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, {{พญ|Odilon Barrot}}.
| ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ:
 
ลูย-นาปอเลอง บอนาปาร์ต
 
ผู้รักษาลัญจกร, รัฐมนตรียุติธรรม: ออดีลง บาโร
}}
 
==เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ==
 
{{รกออ}}
 
==บรรณานุกรม==
 
<div class="references-small" style="font-size:90%">
* Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. (1849, 9 août). ''Légifrance''. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070693/1849-08-09/
</div>
 
{{สัญญาอนุญาตงานแปล
| {{สาธารณสมบัติ-ฝรั่งเศส}}
| {{สาธารณสมบัติ-เอง}}
}}
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายฝรั่งเศส]]
1,934

การแก้ไข