ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# {{ลปง|กลอนเพลงยาว เรื่อง หม่อมเป็ดสวรรค์ และพระอาการประชวรของกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ|คุณสุวรรณ|2507}}
 
===ค===
 
# {{ลปง|คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2492}} {{ลฟใน|คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๙๒.pdf}}
 
===จ===
===พ===
 
# {{ลปง|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์|พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|2503}} {{ลฟใน|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ - วชิราวุธ - ๒๕๐๓.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์/รัชกาลที่ 2|เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค)|2498||พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2}} {{ลฟใน|พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ - ๒๔๙๘.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)||2486}}
# {{ลปง|พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส|สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน|2485}} {{ลฟใน|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๑ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๒ - ๒๔๘๕.pdf|พงศาวดาร - ปรมานุชิตฯ - เล่ม ๓ - ๒๔๘๕.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารเหนือ (2501)|พระวิเชียรปรีชา (น้อย)|2501||พระราชพงศาวดารเหนือ}} {{ลฟใน|พงศาวดารเหนือ - ๒๕๐๑.pdf}}
# {{ลปง|พุทธชัยมงคล 8|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|ขุนประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย เอมะพรหม)}} และ {{ลผส|คำ ศาสนดิลก}}|ปี=2504}}
 
 
# {{ลปง|เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี||2487}}
# {{ลปง|เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง|พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)|2493}}
# {{ลปง|เรื่องเมืองพิษณุโลก|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2496}}
# {{ลปง|เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ}} และ {{ลสย|ราชบัณฑิตยสถาน}}|ปี=2491}}
 
===ล===
 
# {{ลปง|เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5||2487}} {{ลฟใน|เลิกทาสในรัชกาลที่ ๕ - ศก - ๒๔๘๗.pdf}}
 
===ว===
7,576

การแก้ไข