ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# {{ลปง|จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ|เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|2490|แสดง=จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง}}
# {{ลปง|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน||2510||เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน}} {{ลฟใน|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ - ๒๕๑๐.pdf}}
 
===ช===
 
# {{ลปง|ชุมนุมพระนิพนธ์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2494}} {{ลฟใน|ชุมนุมพระนิพนธ์ - ดำรง - ๒๔๙๔ (๑).pdf|ชุมนุมพระนิพนธ์ - ดำรง - ๒๔๙๔ (๒).pdf}}
 
===ต===
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
# {{ลปง|ตำนานพระแก้วมรกต||2478}} {{ลฟใน|ตำนานพระแก้วฯ - ๒๔๗๘.pdf}}
 
===น===
 
# {{ลปง|นิราศหนองคาย|หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)|2498}} {{ลฟใน|นิราศหนองคาย - ทิม สุขยางค์ - ๒๔๙๘.pdf}}
 
===ป===
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 68||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 68}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๘) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 71||2481||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 71}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๑) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2477}}
# {{ลปง|ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ฯ จากพระราชพงศาวดารฯ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2512||ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5}} {{ลฟใน|ประวัติฯ ศรีสุริยวงศฯ - ดำรง - ๒๕๑๒.pdf}}
 
===พ===
 
# {{ลปง|พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}} {{ลฟใน|พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรฯ - ดำรง - ๒๔๙๓.pdf}}
# {{ลปง|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์|พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว|2503}} {{ลฟใน|พระเป็นเจ้าของพราหมณ์ - วชิราวุธ - ๒๕๐๓.pdf}}
# {{ลปง|พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป||2516}}
8,255

การแก้ไข