ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีย่อย:กรมศิลปากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
# {{ลปง|จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรฯ|เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|2490|แสดง=จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉะบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง}}
# {{ลปง|จารึกสุโขทัย||2478}}
# {{ลปง|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน||2510||เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103 และพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน}} {{ลฟใน|เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลฯ - ๒๕๑๐.pdf}}
 
# {{ลปง|ตำนานกฎหมายเมืองไทย และประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร์|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2493}}
# {{ลปง|ตำนานพระแก้วมรกต||2478}} {{ลฟใน|ตำนานพระแก้วฯ - ๒๔๗๘.pdf}}
# {{ลปง|ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2481)||2481||ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช}}
# {{ลปง|ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (2491)||2491||ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช}} {{ลฟใน|ตำนานเมืองนคร - ๒๔๙๑.pdf}}
 
===น===
===ป===
 
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดารกลอนนิราสต่าง ๆ/ภาคที่ 151|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผสสุนทรภู่|หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์)}} และ {{ลผส2481|ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)}}|ปี=2481|แสดง=ประชุมพงศาวดารกลอนนิราสต่าง ๆ ภาคที่ 151}} {{ลผสลฟใน|ประชุมพงศาวดารนิราศ (ภาค ๑๕) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 15|เขียนทับผู้สร้างสรรค์={{ลผส|หลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์)}} และ {{ลผส|ขุนสิกขกิจบริหาร (อยู่ มีนะกนิษฐ)}}|ปี=2481|แสดง=ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 15}} {{ลฟใน|ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๕) - ๒๔๘๑.pdf}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2482)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2482||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 52 (2497)|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2497||ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 52}}
# {{ลปง|ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2477}}
# {{ลปง|ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ฯ จากพระราชพงศาวดารฯ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|2512||ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5}} {{ลฟใน|ประวัติฯ ศรีสุริยวงศฯ - ดำรง - ๒๕๑๒.pdf}}
 
===ผ===
 
# {{ลปง|ผีของชาวลานนาไทยโบราน|แก้วมงคล ชัยสุริยันต์|2486}} {{ลฟใน|ผีลานนา - แก้วมงคล ชัยสุริยันต์ - ๒๔๘๖.pdf}}
 
===พ===
7,576

การแก้ไข