ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายของใส่บาตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คำถวายของใส่บาตร)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นยาเทมิ สุทินัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะปัจจะโย โหตุฯ
 
(ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ)
''หรืออาจกล่าวเป็นภาษาไทยเวลาจบขันข้าวใส่บาตรดังนี้''
 
ข้าวของข้าพเจ้า ขาวดังดอกบัว ยกขึ้นเหนือหัว ถวายแต่พระพุทธ ถวายแต่พระธรรม ถวายแด่พระสงฆ์ จิตใจจำนง ตรงต่อพระนิพพาน เทอญฯ
ผู้ใช้นิรนาม