ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำถวายของใส่บาตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิขูนัง นิยาเทมิ สุทินังทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุฯ
 
(ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานอันนี้ แด่พระสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ)
ผู้ใช้นิรนาม