ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
: [[#อารัมภบท|อารัมภบท]]
: [[#ข้อ ๑|ข้อ ๑ {{gap|0.5em}} หน้าที่ภาคี ในอันที่จะต้องบำรุงรักษาประชาชนของอีกฝ่าย]]
: [[#ข้อ ๒|ข้อ ๒ {{gap|0.5em}} อำนาจกงสุลอังกฤษ ในอันที่จะควบคุมคนในบังคับอังกฤษซึ่งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร]]
: [[#ข้อ ๓|ข้อ ๓ {{gap|0.5em}} อำนาจกงสุลอังกฤษ ในอันที่จะพิจารณาพิพากษาคนในบังคับอังกฤษ]]
: [[#ข้อ ๔|ข้อ ๔ {{gap|0.5em}} สิทธิคนในบังคับอังกฤษ ในอันที่จะอยู่อาศัยในสยาม]]
: [[#ข้อ ๕|ข้อ ๕ {{gap|0.5em}} หน้าที่คนในบังคับอังกฤษ ในอันที่จะต้องจดแจ้งการอยู่อาศัย]]
: [[#ข้อ ๖|ข้อ ๖ {{gap|0.5em}} เสรีภาพของคนในบังคับอังกฤษ ในอันที่จะนับถือและปฏิบัติวัตรศาสนา]]
: [[#ข้อ ๗|ข้อ ๗ {{gap|0.5em}} ข้อห้ามกำปั่นรบของอังกฤษเดินเรือเข้ามาในน่านน้ำกรุงเทพมหานคร]]
: [[#ข้อ ๘|ข้อ ๘ {{gap|0.5em}} ค่าธรรมเนียมและภาษี]]
: [[#ข้อ ๙|ข้อ ๙ {{gap|0.5em}} การรักษาการตามสนธิสัญญานี้]]
: [[#ข้อ ๑๐|ข้อ ๑๐ {{gap|0.5em}} ข้อสงวนสิทธิของอังกฤษ]]
: [[#ข้อ ๑๑|ข้อ ๑๑ {{gap|0.5em}} การแก้ไขเพิ่มเติมสนธิสัญญานี้]]
: [[#ข้อ ๑๒|ข้อ ๑๒ {{gap|0.5em}} ความถูกต้องตรงกันของตัวบท และการใช้สนธิสัญญานี้บังคับ]]
: [[#ลงนาม|ลงนามและประทับตรา]]
 
10,911

การแก้ไข