ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน"

แก้ไข HTML Tag
(แก้ไขตามต้นฉบับที่เก็บรักษา ณ The National Archives, UK)
(แก้ไข HTML Tag)
}}
{{clear}}
<div id="สธสญtreaty"/>
{{pb2|label=สนธิสัญญา}}
{{fs|85%|[[#กฎ|ลง]]}}
 
 
</div>
 
<div id="กฎrule"/>
{{pb2|label=กฎตามความในข้อ ๙ แห่งสนธิสัญญา}}
{{fs|85%|[[#สธสญ|ขึ้น]] • [[#พิกัด|ลง]]}}
 
 
</div>
 
<div id="พิกัดrange"/>
{{pb2|label=พิกัดภาษีตามความในข้อ ๘ แห่งสนธิสัญญา}}
{{fs|85%|[[#กฎ|ขึ้น]]}}
{{:สนธิสัญญาเบาว์ริง/พิกัด}}
 
</div>
 
 
 
6

การแก้ไข