งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1878 – ภาษาอื่น ๆ