งานแปล:กฎหมาย ลงวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1849 – ภาษาอื่น ๆ