ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477 – ภาษาอื่น ๆ