หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/กดหมายอย่างพ่อค้า – ภาษาอื่น ๆ