หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/กดหมายเรื่องเกบภาษี – ภาษาอื่น ๆ