หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/พิกัดภาษีนอกแลใน – ภาษาอื่น ๆ