หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/หนังสือสัญญา – ภาษาอื่น ๆ