พูดคุย:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
ข้อมูลเกี่ยวกับงานชิ้นนี้
ที่มา "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ ๕ เรื่อง ให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกำเนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทย ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๒". (๒๔๘๒, ๖ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๕๖. หน้า ๒๓๕๙.
รุ่น
ผู้สร้างสรรค์ Horus
ผู้สอบทาน Horus
คุณภาพเนื้อหา 100%.svg100%: เสร็จสมบูรณ์ดี
หมายเหตุ เขียนสะกดคำตามต้นฉบับ
กลับไปที่หน้า "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482"